43. PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ

 „Wierzę w Kościół Chrystusowy”

Kolejna 43. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br. i jak co roku wyruszy „w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny”. Jej tematem będą słowa „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, hasło roku duszpasterskiego Kościoła 2022/2023. Pielgrzymka wyruszy jak co roku w intencji Ojczyzny, Papieża Franciszka, oraz jako podziękowanie za wszystko co otrzymaliśmy od Ojca Świętego Św. Jana Pawła II, podczas trwania Jego Pontyfikatu.

 

PROGRAM DUCHOWY

Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

Tematykę hasła roku duszpasterskiego wyjaśnia ks. bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski. Poprzez program: „Wierzę w Kościół”, chcemy zwrócić uwagę wiernych czym w swej najgłębszej istocie jest Kościół i podnieść świadomość wiary w Kościół, którą wyznajemy w Składzie Apostolskim. A przede wszystkim zwrócić uwagę, że Kościół nie jest jakąś zewnętrzną instytucją, ale, że my wszyscy go stanowimy. Kościół jest to wspólnota Ludu Bożego, która zmierza za Chrystusem, dając się prowadzić Bożemu duchowi. A po drodze nie możemy lekceważyć świątyni, w której Bóg dokonuje naszego uświęcenia, jak i również znaków drogowych na tej drodze, jakimi są przykazania i Ewangelia”. I w tym zakresie, odkrywania tajemnicy Kościoła i tego jakim ma być Kościół.

Bardzo zależy nam na uświadomieniu co w istocie znaczy „Wierzyć w Kościół” – a co oznacza to wierzyć w Boga, który objawił się jako Emmanuel. Chcemy też wytłumaczyć dlaczego warto jest „Wierzyć Kościołowi”. A to wyłącznie dlatego, że przekazuje on treści objawione wprost przez samego Boga, a nie żadną ludzką naukę. W Kościele przekazywane jest to, co Bóg chce nam ofiarować i jeśli nie wierzę w Kościół to się na to zamykam. A jest to bogactwo łaski Bożej i Prawdy oraz rzeczywista obecność Chrystusa i na moc Bożego ducha. A następnym krokiem jest podążać wraz z Kościołem wspólną drogą, która być może jest wyboista, ale jednak prowadzi ku zbawieniu. A z kolei warunkiem podjęcia wspólnej drogi wraz z Kościołem i w Kościele jest umiłowanie Kościoła, bo inaczej iść razem się po prostu nie da.

Wiara w jeden Kościół oznacza, że Kościół jest jedyny i niepowtarzalny i w istocie jako Kościół Chrystusa nie jest on podzielony, choć w przestrzeni widzialnej widać wiele jego podziałów. Tym co łączy Kościół w jedno jest Duch Boży. Stąd wynika zadanie, aby przezwyciężać te podziały Kościoła, jakie zaistniały i pracować na rzecz jego jedności. Wymiar powszechności Kościoła polega na tym, że Kościół jest dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Ale skoro Kościół jest posłany do wszystkich, stąd wynika dla nas bardzo konkretne zadanie. To my jako wierzący, musimy wyjść ku wszystkim innym. I na tym polega misyjne zadanie Kościoła, do które wszyscy jesteśmy powołani. I wreszcie Kościół jest apostolski, tzn., zbudowany na wierze 12 apostołów i na przekazywanej przez pokolenia sukcesji apostolskiej. Stąd wynika zadanie strzeżenia wiary, czyli jej integralności i zgodności z nauczaniem Kościoła. Mamy strzec wiary apostolskiej Kościoła, ale także wykładać ją we współczesnym świecie językiem, który trafi do ludzi.

 

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE

Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nieraz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza ks. abp Marka Jędraszewskiego, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej.

Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie” we współpracy z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej i TBCProject poprzez stronę www, media społecznościowe, transmisje live.

Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl.

W czasie tegorocznego pielgrzymowania intencje będą codziennie polecane Panu Bogu w czasie kolejnych dni pielgrzymowania. Do duchowego pielgrzymowania zachęcamy chorych a także wszystkich, którzy nie mogą się wybrać razem z nami, min. poprzez:.

 • udział w uroczystym pożegnaniu pielgrzymów i Mszy św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Wawelskim Wzgórzu, w dniu 6 sierpnia o godz. 7.00,
 • udział w uroczystym powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze 11 sierpnia od godziny 15.30 i uczestnictwo we Mszy św. na zakończenie Pielgrzymki pod szczytem Jasnej Góry 11 sierpnia o godz. 19.00.

 

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

W kolejny roku pielgrzymować będziemy do Jasnogórskiej Pani i prosić o Jej wstawiennictwo i łaski dla naszego kraju, całego świata i dla nas samych. Trudne okoliczności aktualnej sytuacji, trwająca wojna za naszą wschodnią granicą jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaś wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana.

Podobnie jak w latach poprzednich, zgodnie ze stanem prawnym pielgrzymka również i w bieżącym roku zostanie zorganizowana z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego.

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju, czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, bagaże pielgrzymów przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”. Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej i chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie.

Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia.  To też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę np. z księżmi czy siostrami zakonnymi czy np. wspólnie pośpiewać.

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

Każdy pielgrzym dokonując zapisu na pielgrzymkę akceptuje zasady RODO, zawierające również zasady ochrony wizerunku. Zasady RODO zamieszczone są na stronie www. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg. Przeczytaj pełny tekst Informacji o RODO, zawierającą również zasady ochrony wizerunku na pielgrzymce krakowskiej tutaj.

 

ZALECENIA W ZAKRESIE STOSOWANIE OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO.

Pomimo braku obowiązku prawnego Główny Inspektor Sanitarny nadal zaleca stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego podczas pielgrzymki, w tym m.in. noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych i skupiskach ludzi oraz stosowanie ogólnych zasad DDM+W (dystans, dezynfekcja, maseczka, wietrzenie). Zaleca się również:

 • aby osoby uczestniczące w pielgrzymkach nie powinny mieć objawów wskazujących na chorobę zakaźnej;
 • stosowanie zasad higieny podczas pielgrzymki: częste mycie rąk (w tym m.in. przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 • podczas pielgrzymki należy zadbać o właściwe warunki higieniczno – sanitarne, w tym m. in. należy zapewnić dostęp do bieżącej wody, środków myjących;
 • w przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie trwania pielgrzymki wskazujących na chorobę zakaźną, osoba chora powinna niezwłocznie uzyskać poradę lekarską;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków przygotowywania i spożywania posiłków oraz spożywanie produktów wyłącznie znanego pochodzenia.

 

ZAPISY

Zapisy odbywać się będą w formie tradycyjnej u przewodników grup i bazach wspólnot oraz w formie on-line od 1 maja 2023 roku.

Zapisy odbywać się będą:

 • w okresie czerwiec – lipiec w parafiach u przewodników grup oraz on-line.
 • od 1 – 5 sierpnia w bazach poszczególnych Wspólnot oraz odbiór materiałów dla pielgrzymów zapisanych on-line.

Można także zgłosić się w dniu wyjścia Pielgrzymki, przychodząc w odpowiednie miejsce nadawania bagaży pod Wawel, nadać swój bagaż na określoną grupę w ramach danej Wspólnoty a podczas pierwszego dnia będzie możliwość zapisu na trasie pielgrzymki bądź wieczorem na pierwszym noclegu. Tylko osoba zapisana jest objęta ubezpieczeniem na czas pielgrzymki.

 

WPISOWE:

Opłata normalna uczestnika – 100,00 zł.

Opłata ulgowa uczestnika /młodzież do końca szkoły podstawowej, służby / – 50,00 zł.

Bezpłatnie – dzieci do 6 lat

/Przewodnik wspólnoty decyduje o wysokości opłaty lub zwolnienia z niej w przypadku udziału w pielgrzymce rodzin wielodzietnych/.

Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Opłaty członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.:

 • koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.
 • Koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp.
 • Ubezpieczenie pielgrzymki,
 • Ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów,
 • Koszty prowadzenia strony internetowej www ppk i mediów społecznościowych,
 • Koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych,

 

ZAPISY OSÓB NIELETNICH

Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej /rodzica lub opiekuna prawnego/, która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. Każda osoba nieletnia zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie – ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/J W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ. W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego, rodzica ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/j w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku  nieletniego w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki. Pobierz wzór oświadczenia tutaj.

 

WSPÓLNOTY PIELGRZYMKI

Wspólnota I PRĄDNICKA – KS. GRZEGORZ KURZEC

Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117a, 31-416 Kraków, tel.  797 679 883,

https://www.facebook.com/groups/1179437535851535

 

Wspólnota II ŚRÓDMIEJSKA  – KS. MATEUSZ WÓJCIK

Kolegiata Św. Anny, ul. św. Anny 11, 31- 008 Kraków, tel. 792 359 761, https://ppk2.pl

 

Wspólnota III PODGÓRSKO – WIELICKA –   Ks. PAWEŁ GŁOWACZ

Parafia Miłosierdzia Bożego, Nowy Prokocim, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków, tel. 792 352 028, http://ppkwspolnota3.prv.pl

 

Wspólnota IV NOWOHUCKA –  KS. KRZYSZTOF POLEWKA

Parafia Św. Judy Tadeusza, Kraków Czyżyny,  ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków

tel. kom.  606 404 592,  tel. stacjonarny: 12 647 94 88,

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/PPKNH-112114055541914

 

Wspólnota V MYŚLENICE, GDÓW, NIEPOŁOMICE, MSZANA DOLNA – Ks. BARTŁOMIEJ GROCIAK

Parafia Narodzenia NMP w Gdowie, ul. Myślenicka 38, 32-420 Gdów, telefon: 733 259 898,

https://www.facebook.com/PielgrzymkaKrakowskaWspolnotaV/

 

Wspólnota VI  SKAWINA, CZERNICHÓW, KRZESZOWICE  –  ks. RAFAŁ WIERZBIAK

Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Skłodowskiej-Curie 12, 32-050 Skawina, tel. 605 895 910, https://ppk6.wordpress.com

 

Wspólnota VII CHRZANÓW, LIBIĄŻ, SPYTKOWICE-ZATOR, TRZEBINIA –   ks. SZYMON BRYNIARSKI

Parafia MB Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4, 32-503 Chrzanów, tel. 500 726 279

https://m.facebook.com/Piesza-Pielgrzymka-Krakowska-Wspólnota-Chrzanowska-1525141974415623/

 

Wspólnota VIII SUSKA – ks. SEBASTIAN KOZYRA

Parafia Nawiedzenia NMP,  ul. Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 504 321 926, mail:

www.ppk8.pl

 

KOORDYNACJA PIELGRZYMKI:

Ks. JACEK PIERWOŁA

Parafia św. Jana Kantego w Krakowie, Ul. Jabłonkowska 18, 30-139 Kraków,

Tel. 505 014 367, mail: ksjacekpierwola@gmail.com

inż. Andrzej Bac                                                                                                                                     

tel.  602 482 705,  e-mail:  bac@pro.onet.pl

 

NADAWANIE BAGAŻY wspólnot wychodzących z Krakowa:

 • Wspólnota I   /grupy 1 – 5’/:  6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Bernardyńska
 • Wspólnota II   /grupy 6 – 15/:  6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Podzamcze
 • Wspólnota III   /grupy 17 – 21/:  6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – pl. przed Kościołem św. Idziego
 • Wspólnota IV  /grupy 24 – 29/:  6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Bernardyńska

 

TERMIN WEJŚCIA NA JASNĄ GÓRĘ:

Pielgrzymka rozpoczyna wejście na Jasną Górę 11 sierpnia od godziny 15.30. Po powitaniu przed Szczytem pielgrzymi przejdą do Kaplicy Jasnogórskiej. O godz. 19.00 przewidziana jest Eucharystia przed Szczytem na zakończenie pielgrzymki. Około 21.00 Apel Jasnogórski zakończy pielgrzymkę.

 

OSOBA ZAUFANIA PIELGRZYMKI:

Na poziomie całej pielgrzymki zostały oddelegowane osoby zaufania, do których można zgłaszać się lub konsultować z nimi tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Są one punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.

 1. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl
 2. mgr Anna Szubrycht, tel. 512 339 339 /Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej/

 

TRASA PIELGRZYMKI:

Od lat pielgrzymka krakowska podzielona jest na 8 wspólnot, idących różnymi trasami. Zamieszczony na stronie ppk szczegółowy wykaz tras przejścia wspólnot ma charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg tras zastanie uzgodniony z zarządcami dróg, podczas procedury uzgadniania trasy przejścia pielgrzymki.