Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki  Krakowskiej na Jasną Górę zwracają się z serdeczną prośbą do darczyńców z otwartym sercem o materialne wsparcie organizacji pielgrzymki. Każda darowizna przelana na konto pielgrzymki zostanie przeznaczona na pokrycie szczegółowych kosztów organizacyjnych.

Wpłat można dokonywać na Subkonto Pielgrzymki:

Parafii św. Jana Kantego, os. Widok w Krakowie

ul. Jabłonkowska 18, 30-139 Kraków

BANK PEKAO S.A. 07 1240 4650 1111 0010 7141 4800

Z dopiskiem – NA CELE KULTU RELIGIJNEGO – PIELGRZYMKA KRAKOWSKA

 

Ustawodawca daje możliwość odliczania w rozliczeniu zeznaniu PIT darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, co wynika z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”). Darowizny na cele kultu religijnego (wraz z innymi darowiznami np. na OPP, na cele krwiodawstwa) podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele.