Skip to main content

 

Poniższe UWAGI PRAKTYCZNE powstały w oparciu o Wytyczne GIS /Główny Inspektor Sanitarny/ dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2, Warszawa /05.06.2020 r./.

Zgodnie ze stanem prawnym 40. Pielgrzymka Krakowska została zorganizowana w formie dziewięciu 150 osobowych, niezależnych prawnie pielgrzymek pieszych, każda idąca inną trasą, mająca odrębne miejsca noclegowe, postoje, miejsca Mszy świętych.

Podstawową zasadą podczas całej pielgrzymki /zarówno w drodze, na postojach i noclegach, w miejscach pracy służb pielgrzymkowych, terenach otwartych i przestrzeniach zamkniętych i itp./ jest zachowanie dystansu społecznego, tzn. gdy przebywamy razem lub idziemy razem używamy maseczek bądź zasłaniamy usta i nos /np. chustami/ albo zachowujemy odstęp 1,5-2 metry wzdłuż i wszerz, gdy nie mamy założonych maseczek!!!!!!

Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się na czas pielgrzymki w maseczkę i indywidualne płyny dezynfekujące, a w potrzeby może otrzymać dodatkowe maseczki, płyny, żele do indywidualnej dezynfekcji rąk.

Poniższe uwagi mają nam pomóc w bezpiecznym przejściu zarówno nas samych jak i zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego spotykanych na drodze osób i gospodarzy, przyjmujących nas na noclegi.

Zasady obowiązują wszystkich biorących udział w pielgrzymce, zarówno osoby duchowne, osoby pracujące w służbach pielgrzymkowych i wszystkich pielgrzymów!!!

Temat pielgrzymki:
„Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29). Konferencje opracował O. Łukasz Buksa OFM.

Uwagi ogólne:
Ilość osób w poszczególnych pielgrzymkach – 150 pątników.

Jeśli na trasie pojawią się powiaty lub gminy zagrożone epidemiologicznie każda taka trasa będzie, nawet w trakcie pielgrzymki musiała być zmieniona.

W każdej pielgrzymce niesiemy krzyż, transparent Wspólnoty, jeden znak grupowy /oczywiście można nieść znaki wszystkich grup danej wspólnoty, ew. zmieniać znak codziennie/.

Uwagi odnośnie zapisów:

 •  w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie mające jakichkolwiek objawów chorobowych,
 • dobór osób w danej Wspólnocie – proporcjonalne ilościowo reprezentacje grup wspólnoty z roku poprzedniego oraz służby pielgrzymkowe w ilości ok. 20%,
 • w momencie zapisu na Pielgrzymkę każdy pielgrzym podpisuje OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU REŻIMU SANITARNEGO i oświadcza, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną. W Bazie pielgrzymki, a także na stronie www i w aplikacji BonaFide można zapoznać się z pełnym tekstem Wytycznych GIS oraz uaktualnionych zasad RODO,
 • w czasie pielgrzymki każdy pielgrzym nosi zafoliowaną legitymację pielgrzymkową na smyczy pielgrzymkowej, osoby nie posiadające legitymacji świadczącej o zapisaniu się na pielgrzymkę nie są jej uczestnikami, nie są ubezpieczone i nie mogą przebywać z grupą,
 • podobnie, jak w roku ubiegłym do dyspozycji pielgrzymów są tzw. OSOBY ZAUFANIA.

W br. są nimi:
ks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl
siostra mgr Anna Szubrycht tel. 512 339 339 delegatka.ochronadziecka@diecezja.pl

Uwagi dotyczące poruszania się w czasie pielgrzymki:

Idziemy jedną grupą, na czele znak grupy, przy grupie porządkowi, niesiemy mały zestaw nagłaśniający. Podczas marszu musimy zachowywać dystans społeczny, tzn. albo idziemy razem przy stosowaniu maseczek i zasłaniu ust i nosa, albo zachowujemy odstęp 1,5-2 metry wzdłuż i wszerz, gdy nie mamy założonych maseczek!

Na postojach, ale również w trakcie konferencji, nabożeństw i podczas drogi obowiązują zasady utrzymywania dystansu społecznego.

Wszelkie samochody pielgrzymki /w tym do przewozu bagaży/ są przez służby pielgrzymkowe systematycznie dezynfekowane.

Uwagi dotyczące liturgii Mszy św., innych nabożeństw i pogodnych wieczorów

 • Przyjmujemy takie zasady, jakie mamy, na co dzień w kościołach w naszych parafiach,
 • Wierni gromadzący się w kościołach na sprawowaniu liturgii są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. Na terenie poza kościołem możemy mieć odsłonięte usta i nos ale musimy zachować dystans społeczny.
 • Duszpasterze powinni przypominać o tym obowiązku, ale odpowiedzialność za wypełnienie nakazu ponosi każdy wierny osobiście.
 • Duchowny sprawujący kult religijny zwolniony jest z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Duchowny wykonujący w pomieszczeniach kościelnych inne czynności duszpasterskie, jeśli w tym czasie ma bezpośredni kontakt z wiernymi, ma obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 • Znak pokoju przekazujemy bez kontaktowo.
 • Wszystkie osoby posługujące podczas liturgii powinny przed rozpoczęciem posługi dezynfekować ręce
 • Komunia św. będzie udzielana w dwóch rzędach /osobno dla osób przyjmujących Najświętszy Sakrament na rękę i osobno w sposób tradycyjny/
 • Kapłani przed podawaniem Komunii św. dezynfekują ręce. Podobnie po zakończeniu Komunii św.
 •  Spowiedź św. wyłącznie przy zasłoniętych ustach i nosie

Uwagi dotyczące zakwaterowania

 • tak jak dotychczas każda wspólnota nocuje w innych miejscowościach, wioskach,
 • osobą kierującą kwaterowaniem pielgrzymów jest kwatermistrz pielgrzymki,
 • główną formą zakwaterowania są jednoosobowe namioty, w przypadku rodzin większe,
 • w razie potrzeby istnieje możliwość zakwaterowania w szkole, remizie, domu kultury zachowując powierzchnie 4 m 2 na jednego pątnika, w miarę możliwości zasadnym jest w tych obiektach systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu w wyznaczonych zakresach czasowych,
 • noclegi u gospodarzy – w jednym domu maksymalnie 1 rodzina lub 1 pielgrzym, pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne na trasie – umożliwiamy pielgrzymom taką formę, przy założeniu, że sami pokrywają koszty noclegu,
 • przyjmujemy następujące zasady:
  o po przyjściu na nocleg, przy samochodzie bagażowym pielgrzymi i kwatermistrz zakładają maski lub zasłaniają usta i nos
  o po przyjściu na nocleg do gospodarzy mamy założone maski
  o gdy zostaniemy sami we wskazanym pokoju możemy odsłonić usta i nos
  o podczas każdego spotkania z gospodarzami /na noclegu w pokoju lub podczas rozbijania namiotów/ musimy mieć zasłonięte usta i nos

Uwagi dotyczące wyżywienia podczas pielgrzymki

 • przyjęliśmy zasadę, że każdy pielgrzym sam zabezpiecza się w tym zakresie i korzysta z obiektów handlowych na trasie,
 • każdy pielgrzym powinien mieć własne naczynia, takie jak kubek, sztućce, ew. talerz,
 • jeśli gospodarze na trasie będą częstować posiłkami, pamiętajmy by zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce, używać rękawiczek jednorazowych i własnych naczyń,
 • na trasie, na postojach, noclegach zapewniamy możliwość zakupu przez pielgrzymów wyłącznie chleba, drożdżówek i wody mineralnej,
 • podczas zakupów w sklepach zawsze należy używać maseczek lub zasłaniać usta i nos oraz dezynfekować ręce przy wejściu i po wyjściu

Uwagi w zakresie czystości, korzystanie ze zbiornika z wodą, toalet sanitarnych

 • podczas pielgrzymki mamy zapewniony dostęp do wody, środków do dezynfekcji rąk, maseczek, środków do dezynfekcji powierzchni
 • COVID-19 nie jest uznawany za chorobę wodo zależną, a sam wirus podatny jest na działanie licznych czynników dezynfekujących, w tym podchlorynu sodu, stosowanego do uzdatniania wody,
 • celem zapobiegania szerzeniu się zakażeń podstawowe znaczenie ma ograniczenie liczby osób jednoczasowo korzystających ze zbiornika lub ujęcia wody oraz przestrzeganie zasady dystansu społecznego oraz ścisłe stosowanie zasad higieny, w tym mycie rąk wodą i mydłem oraz dezynfekcja rąk, a w przypadku spożywania wody ze zbiornika należy unikać bezpośredniego dotykania kranu lub dezynfekować go po każdym uczestniku pielgrzymki.
 • mamy stojaki na worki na odpady – stosujemy segregowanie odpadów: żółte worki – plastiki, papier, metale; czarne worki – odpady zmieszane,
 • zostały zabezpieczone toalety sanitarne – po 3 sztuki wieczorami na każdą wspólnotę
 • zarówno stojaki na śmieci jak i toalety są w sposób ciągły dezynfekowane

Uwagi w zakresie służby zdrowia

 • mamy w grupie patrol medyczny złożony z lekarzy i ratowników medycznych,
 • do dyspozycji pielgrzymki jest też karetka. Karetka będzie obsługiwać 2, 3 wspólnoty, które podążają w bliskiej odległości od siebie.
 • w każdej wspólnocie będzie wykonywany obowiązkowy pomiar temperatury każdego pątnika, osoby duchownej i osoby ze służb pielgrzymki min. raz dziennie przed rozpoczęciem Mszy św.; zgodę na pomiar temperatury każdy pielgrzym wyraził w OŚWIADCZENIU O PRZESTRZEGANIU REŻIMU SANITARNEGO.
 • temperatura rano ok. 37 stopni i nieznacznie powyżej nie wyklucza pątnika z pielgrzymki, tylko nakazuje zwrócenie uwagi na pielgrzyma i jego obserwację w ciągu dnia. Dopiero, jeśli temperatura w ciągu dnia zacznie gwałtownie wzrastać i osiągnie 38 0 lub u pątnika wystąpią niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem pielgrzym będzie całkowicie odizolowany od grupy i przewieziony do miejsca zakwaterowania innym pojazdem a jego przypadek zostanie zgłoszony do sanepidu powiatowego, który podejmie dalsze decyzje.
 • musimy mieć również świadomość, że w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem cała pielgrzymka może zostać objęta kwarantanną instytucjonalną.
 • osoby ze służby zdrowia podpisały OŚWIADCZENIA, że nie miały udokumentowanego kontaktu z osobami chorymi na Covid-19 w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki,
 • wyjaśnienie ogólne w kwestii personelu medycznego i oświadczenia o braku ich kontaktu z chorym na COVID-19: zgodnie z Wytycznymi GIS należy doprecyzować, iż w przypadku personelu medycznego lub innych osób bezpośrednio opiekujących się chorym z COVID-19, ,,kontakt” oznacza pracę bez odpowiedniego zabezpieczania, w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania. W takiej sytuacji personel medyczny i tak nie będzie mógł uczestniczyć w pielgrzymce, gdyż będzie zobowiązany do odbycia 14 dniowej kwarantanny. Kwarantanna ta, w przypadku personelu medycznego może być skrócona, bowiem personel medyczny podlega tzw. szybkiej ścieżce diagnostycznej i po uzyskaniu ujemnego wyniku może wrócić do pracy.